När man tänker på biobränslenas användningsområden dyker nog ”drivmedel” upp först i huvudet för de allra flesta. Detta är också det absolut vanligaste användningsområdet för biobränslen idag – de driver våra bilar och bussar istället för fossila bränslen. Men biobränslen kan också användas för att producera en av de viktigaste grundstenarna i vårt moderna samhälle, nämligen el.Heleneholmsverket_2–flygbild_06_september_2014

Om man någon gång beaktar hur mycket av vårt samhälle som är beroende av el, kan man lätt bli mörkrädd. All belysning, all vår information som vi lagrar på datorer, all vår underhållning i form av tv-spel, filmer slås ut om vi inte har tillgång till elektricitet. Därför är det tur att det idag finns många olika metoder för att producera el – kärnkraftverk, vindkraftverk, vattenkraftverk med flera – och att det hela tiden forskas för att ta fram nya sätt, till exempel vågkraft. Ett samlingsord för flera olika typer av kraftverk är värmekraftverk. Då avser man alla former av kraftverk där värme genererar el. Det är i denna typ av kraftverk som biobränsle kan användas. Värmen i värmekraftverken kan nämligen alstras på ett flertal olika sätt. Fission är till exempel ett sätt, det vill säga kärnkraft, och insamling av solenergi ett annat, det vill säga solkraft. Det allra vanligaste sättet att producera värme är dock genom någon form av förbränning.

Denna förbränning kan vara av trä, olja, kol, brännbart avfall eller biobränsle. De biobränslen som förbränns kan vara till exempel biomassa, pellets eller träflis från energiskog. Den vanligaste typen av värmekraftverk fungerar så att förbränningen skapar ånga, som stiger och driver en ångturbin. I en annan variant kan gaserna från förbränningen driva en gasturbin. Det finns också värmekraftverk som kombinerar de två lösningarna, så kallade kombikraftverk. Ytterligare sätt som värmekraftverk kan skilja sig åt är huruvida de tar tillvara på den spillvärme som alstras vid förbränningen eller inte. Om de inte gör det, kallas de för ett kondenskraftverk. Alla större värmekraftverk i Sverige är av den typen, till exempel våra kärnkraftverk. I ett så kallat kraftvärmeverk utnyttjar man istället även spillvärmen till att skapa fjärrvärme till hushåll.

Taggar